do góry strony

dobra szkoła logo

Dobra Szkoła konieczne zmiany

Informacji udziela:
Zespół ds. wdrażania reformy edukacji

o reformie

konieczne zmiany

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikację organizacji szkół i placówek oświatowych. Przede wszystkim wygaszone zostaną gimnazja, a funkcjonować zacznie 8-lenia szkoła podstawowa i 4 letnie liceum ogólnokształcące.

Obecny system składa się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej.

Po zmianach system będzie obejmował:
  • 8-letnią szkołę podstawową
  • 4-letnie liceum ogólnokształcące
  • 5-letnie technikum
  • 3-letnią branżową szkołę I stopnia
  • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy
  • 2-letnią branżową szkołę II stopnia
  • szkołę policealną
Ten model oznacza stworzenie spójnej i drożnej struktury organizacji szkół oraz wydłużenie okresu kształcenia i wychowania w jednej szkole i w tej samej grupie rówieśniczej. Rozwiązania te ograniczą konieczność częstej adaptacji uczniów do nowych warunków uczenia się (zmiana szkoły i grupy rówieśniczej) oraz będą sprzyjać uzyskiwaniu lepszych efektów kształcenia.

Rozwiązania dotyczące szkolnictwa zawodowego przyczynią się do systematycznego podnoszenia jakości kształcenia. W obecnym systemie absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mają możliwość podniesienia wykształcenia i kwalifikacji jedynie przez ukończenie odpowiednich kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub naukę od drugiej klasy w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Nowo utworzona branżowa szkoła I stopnia umożliwi otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Absolwent branżowej szkoły I stopnia będzie przygotowany zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia. Brak możliwości uzyskania dyplomu technika, po ukończeniu obecnej zasadniczej szkoły zawodowej, niejednokrotnie stanowi przeszkodę dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej do zdobycia wyższych kwalifikacji. Dlatego konieczne jest wprowadzenie do systemu, szkoły zapewniającej drożność systemu kształcenia zawodowego.

od kiedy zaczynamy?

Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Wtedy uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej. Tym samym rozpocznie się wygaszanie gimnazjów (nie będzie prowadzona rekrutacja do tych szkół).

W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Od 1 września 2019 r. nie będzie gimnazjów.

Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, zaplanowano od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia planowane jest od roku szkolnego 2020/2021.

Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach rozpoczną się od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą w roku szkolnym 2023/2024. W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej. Dzieci kończące gimnazjum będą kształciły się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia.

Wygaszanie gimnazjum może być realizowane w różnych wariantach przez: przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej. Możliwe będzie także: przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum; włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego lub technikum; przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia.

zmiany nie tylko w gimnazjach

Reforma oświaty, zakłada że oddziały dwujęzyczne będą mogły funkcjonować od VII klasy szkoły podstawowej. W ten sposób zostanie zachowana liczba lat edukacji dwujęzycznej, tj. 6 lat – 2 lata w szkole podstawowej (kl. VII-VIII) oraz 4 lata w liceum ogólnokształcącym.

Aby zachować właściwe zarządzanie szkołami w okresie przejściowym, dotychczasowi dyrektorzy będą pełnić funkcje do zakończenia kadencji, z możliwością przedłużenia przez organ prowadzący, w przypadkach szkół w ramach których będą funkcjonowały oddziały gimnazjalne aż do ich wygaśnięcia.

Umożliwione zostanie płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu – bez konieczności rozwiązywania i ponownego zawierania umów o pracę. Zapewniona będzie ochrona miejsc pracy nauczycieli. Z mocy prawa nauczyciele szkół obecnego systemu staną się nauczycielami szkół nowego systemu.

Zwiększy się wsparcie dla dzieci w edukacji domowej. Dzieci te będą mogły korzystać z pomocy dydaktycznych, służących realizacji podstawy programowej, znajdujących się w szkołach. Będą miały także prawo do konsultacji umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikujących.

W systemie oświaty pozostaną formy placówek wychowania przedszkolnego, jakimi są oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W związku z reformą zmienił się czas trwania obowiązku szkolnego. Dziecko będzie objęte obowiązkiem szkolnym od 7 roku życia do ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny obejmuje 7-latki, ale 6-latki w przedszkolu już się uczą. Od 1 września 2019 r. obowiązek szkolny będzie wypełniany przez uczęszczanie do szkoły podstawowej – publicznej lub niepublicznej.

Projekt ustawy przewiduje, że uczniowie pełnoletni będą mogli samodzielnie usprawiedliwiać swoją nieobecność na zajęciach. Brak takiego przepisu powodował, że szkoły niejednokrotnie nie uznawały w tej kwestii praw przysługujących uczniom pełnoletnim.

Projekt ustawy – Prawo oświatowe zastąpi obowiązującą od 1991 r. ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone