do góry strony

dobra szkoła logo

Dobra Szkoła konieczne zmiany

Informacji udziela:
Zespół ds. wdrażania reformy edukacji

faq - najcześciej zadawane pytania

FAQ – czyli najczęściej zadawane pytania w związku z reformą oświaty w woj. opolskim

1. Czy Kuratorium Oświaty w Opolu planuje organizację cyklicznych spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego?
Tak. Obecnie trwają spotkania z przedstawicielami JST.
2. Czy zostali imiennie przydzieleni wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Opolu do poszczególnych typów szkół i placówek z terenu województwa opolskiego w celu ich wspomagania?
Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu, w zakładce Dyrektorzy i organy prowadzący, zostanie umieszczony wykaz wizytatorów, którzy będą wspomagali dyrektorów szkól i placówek na terenie poszczególnych gmin.
3. Jak będzie wyglądać proces opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół? Czy organ prowadzący powinien zatwierdzić arkusz przed opinią Kuratora? Czy organ prowadzący zdąży zatwierdzić arkusze organizacyjne do końca maja? Czy przy zatwierdzaniu arkuszy organizacyjnych będzie konieczna opinia związków zawodowych?
W projekcie ustawy Prawo oświatowe określono w: art. 110. 1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. 2. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3. 3. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii: 1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz 2) zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli. 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 5. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i przedszkola, ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. Czy planowane są dodatkowe środki finansowe na stworzenie w szkołach np. sali biologicznej, chemicznej?
Będą przeznaczone środki na wyposażenie pracowni specjalistycznych.
5. Co z postulatem organów prowadzących szkoły i placówki w obszarze likwidacji zapisu art. 30a ustawy Karta Nauczyciela?
Został powołany Zespół do spraw statusu zawodowego nauczycieli, w którego skład wchodzą m.in. związki zawodowe i korporacje samorządowców.
6. Czy będzie zwiększona subwencja na oświatę?
W projekcie budżetu na rok 2017 subwencja oświatowa wzrosła w stosunku do roku 2016 o 413 mln zł. Pieniądze te pokryją waloryzację wynagrodzeń nauczycieli. Od 2017 r. subwencją oświatową będą także objęte dzieci 6-letnie w przedszkolach, w kwocie 4 300 zł średnio na dziecko. Łącznie samorządy dostaną na ten cel w roku 2017 w subwencji oświatowej środki w wysokości 1 mld 436 mln zł. W 2017 roku samorządy poniosą również wydatki z tytułu zmian w kształceniu zawodowym i prowadzeniu oddziałów przygotowawczych, szacujemy, że te wydatki będą na poziomie około 15 mln zł.
7. Jak miałaby wyglądać współpraca pomiędzy organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie ruchu kadrowego nauczycieli?
Rozwiązania umożliwiające płynne przechodzenie nauczycieli do szkół nowego typu, m.in.:
 • z mocy prawa nauczyciele szkół starego systemu staną się nauczycielami szkół nowego systemu,
 • liczba oddziałów klas 7 i 8 będzie większa niż byłaby liczba klas I i II gimnazjalnych,
 • nauczyciele zatrudnieni w gimnazjach posiadają kwalifikacje do nauczania również w szkołach podstawowych. Większość z nich ma kwalifikacje do nauczania w liceach – są to osoby legitymujące się wykształceniem magisterskim (ponad 97% nauczycieli gimnazjów). Rozwiązania wspomagające w rozlokowaniu kadry w związku z nową siecią szkół (w okresie do 31 sierpnia 2019 roku):
 • rozszerzenie możliwości przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (obecnie zapis dotyczy nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie)
 • możliwość nałożenia na nauczyciela - za jego zgodą - obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć (obecnie dotyczy nauczycieli zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż ½)
 • pozostawienie liczby uczniów przypadających na jeden etat psychologa, pedagoga lub logopedy w szkołach prowadzonych przez JST na poziomie nie wyższym niż w roku szkolnym 2016/2017 Pozostałe rozwiązania:
 • wymóg uzyskania przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej przez nauczyciela jako podstawowe miejsce pracy, na kontynuowanie lub podjęcie dodatkowego zatrudnienia, a w przypadku dyrektora – organu prowadzącego,
 • nie dotyczy nauczycieli: przedmiotów teoretycznych prowadzących kształcenie zawodowe, praktycznej nauki zawodu oraz przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych,
 • ustalenie w roku szkolnym 2019/2020 średniej liczby godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w danej szkole ponadpodstawowej prowadzonej przez JST w wysokości równej liczbie tych godzin przypadającej w roku szkolnym 2016/2017. Nauczyciele w okresie wdrażania reformy:
 • rzedłużenie rozpoczętego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego o czas trwania nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym,
 • możliwość kontynuowania rozpoczętego wcześniej stażu na kolejny stopień awansu zawodowego przez nauczycieli gimnazjum, bez względu na wymiar zatrudnienia,
 • możliwość kontynuowania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego przez nauczycieli gimnazjum, którzy zmienili miejsce zatrudnienia, jeżeli 12 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
 • ułatwienie przepływu informacji o wolnych miejscach pracy w okresie do 31 sierpnia 2023 r.,
 • umieszczenie informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronie podmiotowej Kuratorium Oświaty,
 • pierwszeństwo zatrudnienia do 31 sierpnia 2020 r. dla nauczycieli przebywających w stanie nieczynnym,
 • rozszerzenie na pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach (administracja, obsługa) przepisów dotyczących pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w zakresie możliwości przeniesienia do pracy w innej jednostce lub na inne stanowisko, Uelastycznienie przepisów w celu realizacji skutecznej i efektywnej polityki kadrowej – wygaszanie gimnazjum (szkoły JST) przez m.in.:
 • rozszerzenie możliwości ograniczenia zatrudnienia na nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć,
 • umożliwienie ograniczenia zatrudnienia do wymiaru niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,
 • w przypadku braku możliwości dalszego zatrudnienia – przeniesienie nauczyciela, za jego zgodą, w stan nieczynny - rozszerzenie stosowania przepisu na wszystkich nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony.
8. Jak w nowym ustroju szkolnym związanym z reformą będzie uregulowany obowiązek szkolny?
Realizację obowiązku szkolnego reguluje art. 35 projektu ustawy Prawo oświatowe. W związku ze zmianą ustroju szkolnego zmienił się czas trwania obowiązku szkolnego. Dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od 7 roku życia do ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia. Zatem od dnia 1 września 2019 r. obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej – publicznej albo niepublicznej. Do dnia 1 września 2019 r. (tj. w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum i 8-klasowej szkoły podstawowej. Tym samym w wymienionych wyżej latach szkolnych (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum – publicznych albo niepublicznych. Przepisy dotyczące obowiązku gminy w zakresie zapewnienia transportu lub pokrycia kosztów przejazdu komunikacją publiczną, od 1 września 2019 r. dotyczą uczniów 8-klasowej szkoły podstawowej. W latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 obejmują uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Realizacja obowiązku nauki (art. 36 i art. 37) W dotychczasowych przepisach obowiązek nauki spełnia się po ukończeniu gimnazjum przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy. W związku ze zmianą ustroju szkolnego od 1 września 2019 r. obowiązek nauki będzie spełniany po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej. W latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 obowiązek nauki będzie realizowany zarówno po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Obowiązek nauki w wymienionych latach szkolnych będzie spełniany zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych lub u pracodawcy, jak w szkołach ponadpodstawowych (zgodnie z planowaną reformą: w 4 - letnim liceum, 5-letnim technikum lub w 2-stopniowej branżowej szkole). W związku z możliwością rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej przez dzieci sześcioletnie, wskazano w projekcie ustawy możliwości spełniania obowiązku nauki przez uczniów, którzy ukończą szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia. Uczeń, który ukończy szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia będzie mógł również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły policealnej, szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
9. Czy planowane są zmiany w prawie oświatowym dotyczące właściwości poszczególnych jednostek samorządów terytorialnych w zakresie poszczególnych zadań oświatowych, w szczególności zakładania i prowadzenia szkół określonego typu i placówek oświatowych?
Kwestie dotyczące właściwości poszczególnych JST w zakresie zadań oświatowych zostały określone w art.8 w projekcie ustawy Prawo oświatowe.
10. Co podlega opinii Opolskiego Kuratora Oświaty w kontekście sieci szkół? Jakie należy przedstawić dokumenty oraz w jakich terminach?
Przykładowo:
 • Projekt ustawy będzie umożliwiać dokonanie zmian w uchwałach rad gmin o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w zakresie oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. Zgodnie z projektem ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będzie zobowiązany do przedłożenia projektu uchwały dostosowującej do dnia 17 lutego 2017 r. właściwemu kuratorowi oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w projekcie uchwały oraz zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Kurator oświaty wyda opinię w ciągu 21 dni od dnia otrzymania projektu uchwały. Proces opiniowania projektów uchwał zakończy się w dniu 11 marca 2017 r. Opinia kuratora oświaty będzie wiążąca dla jednostki samorządu terytorialnego. Na opinię kuratora oświaty nie będzie przysługiwało zażalenie. Będzie natomiast przysługiwała skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Po otrzymaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmie uchwałę dostosowującą do dnia 31 marca 2017 r.
 • Przekształcenie samodzielnego gimnazjum w szkołę innego typu będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty w zakresie zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Wymóg związany z uzyskaniem opinii organu nadzoru sanitarnego oraz opinii organu nadzoru pedagogicznego ma na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków nauczania, wychowania i opieki dla uczniów szkół powstałych w wyniku przekształcenia dotychczasowego samodzielnego gimnazjum. W przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową będzie konieczne przedłożenie pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna i najbliższym jego otoczeniu.
 • Projekt ustawy przewiduje również możliwość nowelizacji uchwał dostosowujących. podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (gminy i powiatu), tak aby zabezpieczyć niezbędną elastyczność w procesie dokonywanych przekształceń. Niemniej, każdorazowa zmiana uchwały dostosowującej sieć będzie wymagać uzyskania pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty. Po zakończeniu procesu dostosowania sieci szkolnych do zmiany struktury szkolnej korekty w sieciach szkół będą przeprowadzane przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadach ogólnych opisanych w art. 39 projektowanej ustawy – Prawo oświatowe. Co powinno być w uchwale o sieci szkół? Zakres uchwały w sprawie (projektu) dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego będzie obejmować:
 • plan sieci wszystkich szkół publicznych funkcjonujących na terenie danej jednostki (w przypadku gminy – także granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży) zarówno w okresie przejściowym, tj. w latach 1 września 2017 r – 31 sierpnia 2019 r., jak i w okresie po dniu 31 sierpnia 2019 r. (w przypadku gminy – projekt planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.),
 • w uchwale w szczególności będą wskazane adresy siedzib szkół oraz innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Adresatem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego są przede wszystkim uczniowie szkół i ich rodzice, którzy powinni mieć zapewnioną możliwość zapoznania się z pełną informacją o sieci szkół modyfikowanej w związku ze zmianą ustroju szkolnego. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego będzie stanowić jednocześnie akty założycielskie szkół powstających w wyniku przekształceń (włączeń) dokonywanych mocą uchwały, stąd też określać będzie podstawowe elementy aktu założycielskiego, takie jak typy, nazwy i siedziby szkół, daty rozpoczęcia działalności przez te szkoły oraz rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I szkoły podstawowej. Uchwała ta będzie podejmowana w oparciu o ustawowe wytyczne mające na celu zabezpieczenie minimalnych wymagań związanych z funkcjonowaniem szkoły podstawowej. Ponadto Kurator Oświaty będzie brał pod uwagę bliskość budynku szkoły podstawowej od miejsca zamieszkania uczniów, uwarunkowania demograficzne, kwestie zatrudnienia nauczycieli, zmianowość, zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Ustalając sieć szkół gmina powinna dążyć do tego, aby szkoła podstawowa była szkołą o pełnej strukturze organizacyjnej (obejmującą klasy I – VIII) oraz funkcjonowała w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.
11. Od kiedy można rozpocząć konsultacje z Opolskim Kuratorem Oświaty dotyczące opiniowania sieci szkół, wygaszania szkół i przekształcania?
Dokumenty w sprawie opiniowania sieci szkół, wpływające do Opolskiego Kuratora Oświaty, są rozpatrywane na bieżąco.
12. Czy Opolski Kurator Oświaty będzie opiniował także aneksy do arkuszy organizacyjnych szkoły?
Projekt ustawy Prawo oświatowe w art. 110 zapisano:
1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
2. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3.
3. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii:
1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz
2) zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 5. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i przedszkola, ust. 3 stosuje się odpowiednio.
13. Proszę o wskazanie poprawnego nazewnictwa: szkoła specjalna (szkolnictwo specjalne) czy szkoła specjalistyczna (szkolnictwo specjalistyczne)?
Projekt ustawy Prawo Oświatowe określa w:
art. 2. System oświaty obejmuje:
1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola integracyjne i specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
2) szkoły:
a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
b) ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
c) artystyczne.
14. Co oznacza „szkoła w pobliżu”? Jakie są to odległości budynków?
W chwili obecnej mają zastosowanie przepisy projektu ustawy Prawo oświatowe: art. 39. 1. Sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust. 2.
2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
2) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.
3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:
1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat, także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;
2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.
4. Obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 16, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
5. Rada gminy, z uwzględnieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2. W przypadku publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
6. Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
7. Ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa w ust. 5 i 6, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 i 6. Zaproponowano doprecyzowanie art. 39 ust. 4 pkt 1, wskazując że zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia.
Obowiązki gminy nie zmieniły się zatem w zakresie zapewnienia bezpłatnego dowozu uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym uczęszczającym do obecnych szkół podstawowych i gimnazjów – w przyszłości obowiązek ten będzie dotyczyć uczniów szkół podstawowych. Zachowano również wiek do którego gmina obowiązana jest zapewnić bezpłatny dowóz do najbliższej szkoły ponadpodstawowej uczniom z niepełnosprawnością ruchową oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jednocześnie doprecyzowując, że dowóz ten jest zapewniany do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym uczeń kończy 21. roku życia. Natomiast w pkt. 2 doprecyzowano terminy do jakich gmina jest obowiązana zapewnić dowóz wychowankom ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Obecne regulacje w tym zakresie zawarte w przepisach art. 17 ust. 3a pkt 2 ustawy zostały doprecyzowane poprzez rozróżnienie wychowanków, którzy obejmowani są kształceniem specjalnym oraz wychowanków będących uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym organizowane bowiem są, odpowiednio: • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - Dz. U. poz. 529), • kształcenie specjalne - dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi; kształcenie tych uczniów w szkole ponadgimnazjalnej organizuje się nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24. rok życia (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113). Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawo do bezpłatnego dowozu dzieci i młodzież niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obejmowani są kształceniem specjalnym nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 24. roku życia (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2). Zatem zapewnianie im dowozu już obecnie nie mogło trwać dłużej niż realizacja kształcenia specjalnego. Natomiast zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane są nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczestnik tych zajęć kończy 25. rok życia (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego). Projektowane regulacje art. 39 ust. 2 są spójne z cytowanymi wyżej przepisami.
15. Czy w najbliższym czasie zostaną przypisane konkretne osoby z Kuratorium Oświaty w Opolu dla danej gminy, które będą pomagały w obliczu nadchodzących zmian?
Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu, w zakładce Dyrektorzy i organy prowadzący, zostanie umieszczony wykaz wizytatorów, którzy będą wspomagali dyrektorów szkól i placówek na terenie poszczególnych gmin.
16. Jeżeli włączy się szkołę gimnazjalną do szkoły podstawowej to kto będzie dyrektorem i jak długo będzie trwała jego kadencja? Kto będzie wicedyrektorem i jak długo będzie trwała jego kadencja?
W sytuacji przekształceń szkół z mocy prawa, nowo powstałymi szkołami, tj. 8-letnimi szkołami podstawowymi, 4-letnimi liceami ogólnokształcącymi, 5-letnimi technikami, branżowymi szkołami I stopnia zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy ww. szkół we współpracy z dotychczasowymi wicedyrektorami i nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze w tych szkołach, do końca okresu na jaki powierzono im dotychczasowe stanowiska. W sytuacji podjęcia przez organ prowadzący decyzji o przekształceniu danego gimnazjum:
 • w szkołę podstawową, szkołą tą zarządzać będą dotychczasowy dyrektor gimnazjum we współpracy z dotychczasowym wicedyrektorem i nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze, do końca okresu na jaki powierzono im ww. stanowiska. Przy czym w przypadku dyrektora, organ prowadzący będzie mógł przedłużyć pełnienia ww. funkcji, jednak nie dłużej niż do zakończenia okresu wdrażania reformy, tj. do 31 sierpnia 2019 r.;
 • w liceum ogólnokształcące, technikum, branżową szkołę I stopnia, szkołami tymi zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy gimnazjum, we współpracy z dotychczasowymi wicedyrektorami i nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze, którzy posiadają poziom wykształcenia wymagany do zajmowania ww. stanowisk odpowiednio w liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, do końca okresu, na jaki zostały powierzone im powyższe stanowiska. Przy czym w przypadku dyrektora, organ prowadzący będzie mógł przedłużyć pełnienia ww. funkcji, jednak nie dłużej niż do zakończenia okresu wdrażania reformy, tj. do 31 sierpnia 2019 r.
W sytuacji podjęcia przez organ prowadzący decyzji o przekształceniu polegającym na włączeniu gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego lub technikum lub branżowej szkoły I stopnia, szkołami tymi zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy ww. szkół, natomiast dotychczasowi dyrektorzy gimnazjów z mocy prawa będą zajmowali stanowisko wicedyrektora, do końca okresu na jaki zostały powierzone im ww. stanowiska, z możliwością przedłużenia pełnienia tych funkcji do 31 sierpnia 2019 r. W sytuacji wygaszanych gimnazjów, dotychczasowi dyrektorzy gimnazjów będą pełnić swe obowiązki do końca okresu na jaki powierzono im powyższe stanowisko, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2019 r. W przypadku zakończenia ich kadencji przed dniem 31 sierpnia 2019 r., organ prowadzący będzie mógł przedłużyć powierzenie tego stanowiska ww. dyrektorom. Jeśli organ prowadzący nie podejmie decyzji o przedłużeniu kadencji dotychczasowemu dyrektorowi gimnazjum będzie mógł powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora tego gimnazjum – wicedyrektorowi, a w gimnazjach w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tego gimnazjum do zakończenia okresu wdrażania reformy.
17. Jeżeli będzie wygaszane gimnazjum, to kto będzie mógł podpisywać świadectwa szkolne uczniów w „okresie przejściowym”?
Świadectwa będzie podpisywał dyrektor szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń.
18. Czy nie można opracować standardów określających najmniejszą liczbę dzieci w danym oddziale np. 4, 5? Czy przy małej liczbie dzieci w danym oddziale nie należałoby łączyć oddziałów?
Liczbę dzieci w danym oddziale będzie regulowało rozporządzenie. Ponadto w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. liczba uczniów przypadających na etat nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedę, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, i ich zespołach, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, nie była wyższa niż liczba uczniów przypadająca na etaty tych nauczycieli, w danej jednostce samorządu terytorialnego w roku szkolnym 2016/2017.
19. Skąd jest wiadomo, że będzie więcej oddziałów na poziomie klas 7-8 niż aktualnie klas gimnazjalnych?
Od roku szkolnego 2017/2018 obecne klasy szóste szkół podstawowych staną się klasami siódmymi szkół podstawowych. Liczba oddziałów tych klas będzie większa od liczby oddziałów klas pierwszych gimnazjum, gdyby te się utworzyły. Podobnie będzie w kolejnym roku
20. Czy kwalifikacje dla nauczycieli będą dawały w dalszym ciągu studia podyplomowe, czy tylko studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie?
Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1264).
21. Kiedy będzie już znana podstawa programowa dla klasy 7?
Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, do końca listopada 2016 r.
22. Dlaczego nie było konsultacji z nauczycielami odnośnie nadchodzących zmian w systemie oświaty w celu wysłuchania ich propozycji i obaw?
Prace nad przygotowaniem reformy polskiego systemu oświaty trwały od początku 2016 roku. W lutym zainaugurowano ogólnopolską debatę o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Podczas siedemnastu debat wojewódzkich oraz licznych spotkań i rozmów z nauczycielami, samorządowcami i rodzicami ministerstwo wsłuchiwało się w każdy głos i opinię na temat obszarów w edukacji, które wymagają zmian. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych debat i konsultacji znajdują się na stronie MEN w zakładce Reforma.
23. Czy będą jakieś dodatkowe pieniądze dla nauczycieli, którzy są i będą w stanie nieczynnym? I czy będą jakieś dodatkowe pieniądze na doposażenie sal i pracowni w szkołach?
W dniu 03.11.2016 r. został powołany Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Zadaniem powołanego zespołu ma być wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań dla nauczycieli, pracowników oświaty i całego środowiska. W pracach Zespołu uczestniczą przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw.
24. Jak należy rozwiązać kwestie gimnazjum dla pracujących?
W systemie oświaty funkcjonowało dotychczas gimnazjum dla dorosłych. Powstanie w ustroju szkolnym 8-letniej szkoły podstawowej oraz 4-letniego liceum ogólnokształcącego skutkuje wygaszaniem gimnazjum.
25. Czy na 6 – latki będzie subwencja czy dotacja?
Dzieci sześcioletnie od 2017 r. objęte zostaną subwencją oświatową w wysokości 4300 zł. średnio na dziecko.
26. Czy istnieje ewentualność, że otrzymany rozkład ramowy ulegnie jeszcze zmianie?
Prace nad rozporządzeniem dotyczącym ramowych planów nauczania trwają.
27. Jeżeli nauka drugiego języka obcego obowiązkowa będzie od klasy 7, czy w dalszym ciągu można wprowadzać naukę języka obcego na poziomie klasy 4?
Prace nad rozporządzeniem dotyczącym ramowych planów nauczania trwają.

Pytania zadawane na spotkaniach


Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone